Счетоводно обслужване на човешки ресурс (ТРЗ )

Човешки ресурс, ТРЗ

ТРЗ и личен състав

 1. Изготвяне на трудови договори и обявяване в НАП
 2. Изготвяне на допълнителни споразумения за изменения на трудов договор и обявяване в НАП
 3. Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудов договор и обявяване в НАП
 4. Оформяне на трудови книжки
 5. Служебни бележки/ЗОДФЛ, ЗСП/
 6. Удостоверения за доходи -УП-1, УП-2, УП-3
 7. Справка - декларация за Бюро по труда
 8. Изготвяне на платежни за ДОО, ЗОВ, ДОД и ДЗПО, нетни суми по заплати -изготвяне на ведомости и фишове за заплати
 9. Изчисление на болнични и отпуски
 10. Ревизии от НАП касаещи ДОО, ЗО и ДЗПО
 11. Изготвяне на граждански договори

Информация за Контакт

Лице за контакт *:
Име на фирмата *:
Телефон:
e-mail *:

Информация за дейността

Фактическа дейност на фирмата:
Правен статут:
Внос:  Да Не
Износ: Да Не
Регистрация по ЗДДС: Да Не
Регистрация по ЗА: Да Не
Данъчно подразделение:
Клонове в чужбина: Да Не
Брой:
Дъщерни дружества: Да Не

Как е организирано счетоводството Ви до момента?

 

Имате ли нужда от консултации на място във Вашият офис?

Да  Не
 

От какви административни услуги имате нужда?

 

От какви счетоводни справки и отчети освен нормативно изискваните имате нужда?

 
Ориентировъчен брой документи на месец или счетоводни
записи (приходни + разходни + банкови транзакции):
Ориентировъчен брой на дълготрайните активи:
Брой доставчици (в т.ч. чуждестранни):
Брой клиенти в т.ч. чуждестранни:
Брой левови сметки:
Брой валутни сметки:
Брой обекти(офиси, магазини и други):
Брой касови апарати:
Брой на персонала (брой осигурявани лица):

Други Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате:

Моля проверете Вашите данни за грешки.

код за сигурност: