Всички необходими регистрации на фирма

Регистрации на фирми
Всички необходими регистрации на фирма 
  1. Съдебна регистрация
  2. Агенция по вписвания
  3. Бюро за финансово разузнаване
  4. Инспекция по труда
  5. По Закона за защита на личните данни
  6. Българска търговско-промишлена палата
  7. Регистрация по ЗДДС, ЗА

Информация за Контакт

Лице за контакт *:
Име на фирмата *:
Телефон:
e-mail *:

Информация за дейността

Фактическа дейност на фирмата:
Правен статут:
Внос:  Да Не
Износ: Да Не
Регистрация по ЗДДС: Да Не
Регистрация по ЗА: Да Не
Данъчно подразделение:
Клонове в чужбина: Да Не
Брой:
Дъщерни дружества: Да Не

Как е организирано счетоводството Ви до момента?

 

Имате ли нужда от консултации на място във Вашият офис?

Да  Не
 

От какви административни услуги имате нужда?

 

От какви счетоводни справки и отчети освен нормативно изискваните имате нужда?

 
Ориентировъчен брой документи на месец или счетоводни
записи (приходни + разходни + банкови транзакции):
Ориентировъчен брой на дълготрайните активи:
Брой доставчици (в т.ч. чуждестранни):
Брой клиенти в т.ч. чуждестранни:
Брой левови сметки:
Брой валутни сметки:
Брой обекти(офиси, магазини и други):
Брой касови апарати:
Брой на персонала (брой осигурявани лица):

Други Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате:

Моля проверете Вашите данни за грешки.

код за сигурност: