»новации и конкурентоспособност

ќперативна програма Д»новации и конкурентоспособностУ

Ќа 20.08.2020г. „јЋ»јЌј √–”ѕ“ ≈ќќƒ стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ є BG16RFOP002-2.073-8768-C01, финансиран от ќперативна програма „»новации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във връзка с изпълнението на проект „ѕреодол€ване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемични€ взрив от COVID-19“. ќсновната цел на проекта е осигур€ване на оперативен капитал за справ€не с последиците от пандеми€та COVID-19. ¬ резултат от изпълнение на дейностите се очаква постигане на положителен ефект за преодол€ване на икономическите последстви€ от пандеми€та COVID-19 и стабилност на наличните работни места. —ъс средствата, осигурени от проекта са покрити част от възнаграждени€та на персонала на дружеството.

ѕроекта се изпълн€ва в рамките на 3 месеца с начало 20.08.2020г. и край 20.11.2020г. и е съфинансиран от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие чрез продкрепата на ќперативна програма „»новации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.